Privacybeleid

Dit is het Privacybeleid van Stichting Noordwijk Space Expo, gevestigd te Noordwijk aan de Keplerlaan 3, ("Space Expo", "we" of "wij") en beschrijft hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Space Expo hecht veel waarde aan jouw privacy en wij zullen jouw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken.

1. Scope

Dit Privacybeleid strekt zich uit tot alle persoonsgegevens die Space Expo over je verzamelt en gebruikt wanneer je onze website of applicatie bezoekt, een donatie doet, Vriend van Space Expo wordt, sponsort, deelneemt aan een van onze ontvangsten en evenementen of gebruik maakt van een van onze andere diensten ('Diensten'), of wanneer je producten van ons afneemt ('Producten'). Persoonsgegevens zijn gegevens waardoor we jou als individu kunnen identificeren, zoals hierna uiteengezet onder 'De persoonsgegevens die wij verwerken'.

2. Google Analytics advertentie functie

Op deze website is de Google Analytics advertenties functie geïmplementeerd. Dit houdt in dat onze first party cookies kunnen worden gecombineerd met cookies van derden, zoals Google. Denk aan demografische gegevens, locatie en interesses. Hierbij is uw IP-adres geanonimiseerd. Het is te allen tijde mogelijk om je af te melden voor de Google Analytics advertentiefuncties. Dit kan bijvoorbeeld via de Advertentie-instellingen, via Advertentie-instellingen voor mobiele apps of via andere beschikbare middelen, zoals de afmeldingstool voor consumenten van het Network Advertising Initiative (NAI). Graag wijzen wij je erop dat er vanuit Google ook afmeldings mogelijkheden zijn. Deze zijn hier te vinden.

3. De persoonsgegevens die wij van je verwerken

De persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en verwerken, zijn – afhankelijk van de Diensten waarvan je gebruik maakt of de Producten die je afneemt, onder andere:

 • Jouw contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en (mobiele) telefoonnummer.
 • Jouw accountgegevens en (elektronische) identificatiegegevens, zoals jouw account op de website, jouw bankrekeningnummer, elektronische identificatiegegevens zoals jouw IP of MAC adres, inclusief de gegevens die je zelf in jouw account toevoegt (waaronder je gebruikersnaam, wachtwoord, geboortedatum, interesses).
 • Informatie met betrekking tot het gebruik van onze online Diensten of applicaties, zoals de webpagina's die je bezoekt of de Producten en Diensten waarin je geïnteresseerd bent. Hierbij is jouw IP-adres geanonimiseerd.
 • Informatie ten aanzien van die Producten en Diensten die je bij ons afneemt, zoals jouw hobbies en interesses, beroep/werk, foto's, persoonskenmerken en de kennis dat je van dat specifieke Product of Dienst gebruik hebt gemaakt.
 • De inhoud van jouw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer je ons per mail, telefonisch of anderszins benadert.

4. De doeleinden en wettelijke grondslag van de verwerking van jouw persoonsgegevens

Space Expo verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens voor de doeleinden die hieronder uiteen worden gezet, gebaseerd op een wettelijke grondslag. Voor zover Space Expo reeds persoonsgegevens van jou in zijn bezit heeft, worden deze persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden en wettelijke grondslag gebruikt.

 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt om jouw aankoop van Producten en het verzoek tot het leveren van Diensten te kunnen afhandelen. Daarnaast verwerken wij jouw persoonsgegevens om eventuele verzoeken, klachten of vragen van je te behandelen.
 • Noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Space Expo. We kunnen de bovenvermelde persoonsgegevens gebruiken om onze Producten en Diensten te verbeteren en om onze bezoekers en relaties zowel op geaggregeerd als individueel niveau beter te begrijpen en gerichter kunnen benaderen. Dit betekent dat we jouw gebruik van onze Producten en Diensten analyseren en we deze informatie gebruiken om onze producten en services te verbeteren en om je een betere gebruikerservaring te bieden.
 • Op basis van toestemming. Voor zover nodig, zullen wij je om toestemming vragen om je op de hoogte te kunnen houden van nieuws of acties met betrekking tot onze Producten en Diensten. Je kunt jouw toestemming op ieder moment intrekken. Hoe je dit kunt doen, staat hieronder vermeld.
 • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om toepasselijke wetgeving na te leven, om te voldoen aan verzoeken van openbare instanties en overheidsinstanties, of om mee te werken aan wetshandhaving.

5. Gebruik van cookies

Onze website en applicaties maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand. Jouw computer, tablet of smartphone slaat deze tekstbestanden op. Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer te analyseren en gerichte advertenties te kunnen tonen via derde partijen. Bekijk hier ons cookiebeleid.

6. Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Alleen geautoriseerde werknemers van Space Expo hebben toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden bij het museum.

Wij zullen de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt niet aan derden openbaar maken zonder jou uitdrukkelijk voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van doeleinden zoals omschreven onder punt 3. Zo kunnen wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan toeleveranciers/dienstverleners voor de uitvoering van overeenkomsten die wij met je sluiten, bijvoorbeeld om betalingen te verwerken. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens aan publieke instanties openbaar maken ter voldoening aan toepasselijke wettelijke verplichtingen.

7. Doorgifte van jouw persoonsgegevens

Tenzij anderszins vermeld, verwerken en bewaren we jouw persoonsgegevens in de Europese Unie. Het kan zijn dat onze dienstverleners jouw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') overdragen aan een land dat onder de Europese wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als het land waar je normaal jouw producten en/of diensten gebruikt. We zullen alsdan de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat jouw persoonsgegevens voldoende worden beschermd, zoals het opstellen van EU standaard contracten met partijen die zich buiten de EER bevinden.

8. Beveiliging

We nemen gepaste en redelijke veiligheidsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, aanpassingen, openbaarmaking, verlies of oneigenlijk gebruik, en om de juistheid en integriteit van jouw persoonsgegevens te beschermen. Om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, treffen we technische en organisatorische maatregelen, waaronder beveiliging ten aanzien van toegang tot onze systemen.

9. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zolang als nodig is of toegestaan is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in dit Privacy beleid. De criteria, die zijn gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten onder andere:

1.  de periode gedurende welke we een lopende relatie met je hebben;

2. of sprake is van een wettelijke plicht waaraan wij onderworpen zijn;

3. of retentie wenselijk is in het licht van onze juridische positie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van algemene voorwaarden, rechtszaken of juridisch onderzoek).

10. Welke rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens en hoe kun je deze rechten uitoefenen?

Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving heb je verschillende rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens, waaronder:

 • Recht op inzage. Op jouw verzoek zullen wij je kosteloos informatie verstrekken betreffende de persoonsgegevens die wij over je verwerken.
 • Recht op rectificatie. Op jouw verzoek zullen wij jouw persoonsgegevens corrigeren, aanvullen, blokkeren of verwijderen in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel of doelen van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling.
 • Intrekken van je toestemming. Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerking door ons van jouw persoonsgegevens.
 • Recht van verzet. Je hebt het recht je te verzetten tegen de verwerking van jouw betreffende persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
 • Recht op beperking. Indien van toepassing heb je het recht van Space Expo de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt in dat jouw persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt en niet gewijzigd mogen worden.
 • Recht op gegevenswissing. Indien van toepassing zullen wij jouw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op vergetelheid).
 • Recht van bezwaar. Indien van toepassing, heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van Jouw betreffende persoonsgegevens op basis van onder andere de grondslag 'gerechtvaardigd belang' van Space Expo.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens. Indien van toepassing zullen wij je een overzicht verstrekken van de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt zodat deze gegevens overgedragen kunnen worden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, een en ander voor zover dit technisch mogelijk is (dataportabiliteit).
 • Recht tot indienen klacht. Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt.

Indien je een van jouw rechten wilt uitoefenen, kun je dit doen door contact op te nemen met de hieronder omschreven contactgegevens.

11. Contactgegevens

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacybeleid, de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of als je jouw bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met Space Expo via onderstaande contactgegevens:

Space Expo
Postbus 277
2200 AG Noordwijk
info@space-expo.nl

Dit Privacybeleid wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. De inwerkingtreding van dit Privacybeleid is 01 november 2018. De meest recente versie staat op www.space-expo.nl.