Algemene voorwaarden

Stichting Noordwijk Space Expo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41167163

1. Algemene bepalingen: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Space Expo Noordwijk;
1.2 Bezoeker(s): de natuurlijke- of rechtspersoon die op de een of andere wijze, direct of indirect, als bezoeker, exposant, organisator, toeleverancier of anderszins een overeenkomst met Space Expo Noordwijk of een Derde sluit ter zake een bezoek aan Space Expo. Hieronder wordt eveneens verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die Space Expo betreedt, zonder dat deze bezoeker direct of indirect een overeenkomst met Space Expo Noordwijk dan wel met een Derde heeft gesloten;
1.3 Derde(n): de natuurlijke- of rechtspersonen die op de een of andere wijze, direct of indirect, als organisator en/of als verkooporganisatie van Space Expo Noordwijk betrokken zijn bij de overeenkomsten met Bezoekers en/of de bezoeken aan Space Expo door Bezoekers;
1.4 Excursieticket: een fysiek of digitaal document dat een Bezoeker recht geeft op deelname aan de space shuttle excursie en/of enigerlei andere excursie van Space Expo Noordwijk;
1.5 Functionaris(sen): alle natuurlijke personen die werkzaam zijn in en om Space Expo in dienst en/of in opdracht van Space Expo Noordwijk;
1.6 Goederen: alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldwaarden en geldwaardige papieren;
1.7 Partijen: Bezoeker en Space Expo Noordwijk gezamenlijk;
1.8 Space Expo Noordwijk: de Stichting ”Stichting Noordwijk Space Expo”, statutair gevestigd te Noordwijk (Zuid-Holland), ingeschreven onder nummer 41167163 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, alsmede de aan Space Expo Noordwijk gelieerde entiteiten en/of de door Space Expo Noordwijk (eventueel) ingeschakelde Derde(n);
1.9 Space Expo: de voor het publiek c.q. de Bezoekers opengestelde ruimten in en rondom de gebouwen, terreinen, velden, etc. van Space Expo Noordwijk;
1.10 Toegangsbewijs: een fysiek of digitaal document dat een Bezoeker tijdens openingstijden recht geeft op toegang tot (een expositie van) Space Expo.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Space Expo Noordwijk en de Bezoekers van Space Expo. Deze voorwaarden hebben eveneens betrekking en zijn van toepassing op alle handelingen die ter uitvoering van bedoelde overeenkomst worden verricht en op alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen waarvan Space Expo in het kader van haar doelstelling gebruik maakt. Deze voorwaarden zijn derhalve van toepassing op alle Bezoekers van een Space Expo, uit welken hoofde ook.
2.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Bezoeker wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien de algemene voorwaarden van Space Expo Noordwijk en Bezoeker toch naast elkaar van toepassing zijn, geldt dat bij eventuele strijdige bepalingen de Algemene Voorwaarden van Space Expo Noordwijk prevaleren.
2.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en voor zover Space Expo Noordwijk daarbij vertegenwoordigd wordt door een daartoe krachtens de statuten van Space Expo Noordwijk bevoegde bestuurder dan wel anderszins door Space Expo Noordwijk aangewezen bevoegde personen.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
2.5 Space Expo Noordwijk behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde versie is van toepassing zodra Space Expo Noordwijk een kopie van die gewijzigde Algemene Voorwaarden per e-mail en/of per post heeft verstuurd naar het bij haar bekende e-mailadres en/of postadres van Bezoeker. Op aanbiedingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen die nadien tot stand komen alsmede in die situaties waarin verschillende versies van deze Algemene Voorwaarden van toepassing geacht kunnen worden, is steeds de jongste versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing.

3. Aanbieding, totstandkoming en wijziging overeenkomst

3.1 Alle door Space Expo Noordwijk gedane aanbiedingen, mededelingen – in welke vorm ook –, of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Space Expo Noordwijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door Space Expo Noordwijk en anderen aan de Bezoeker gedane aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven.
3.2 Een overeenkomst tussen Space Expo Noordwijk en Bezoeker komt tot stand op het moment dat Bezoeker een Toegangsbewijs en/of Excursieticket bij Space Expo Noordwijk koopt.
3.3 Het Toegangsbewijs en/of Excursieticket wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.
3.4 De Toegangsbewijzen en/of Excursietickets zijn en blijven eigendom van Space Expo Noordwijk. Een geldig Toegangsbewijs geeft de houder ervan eenmalig het recht op een bezoek aan Space Expo. Een geldig Excursieticket geeft de houder ervan eenmalig het recht op een bezoek aan de betreffende excursie, zoals op het Excursieticket staat vermeld. Alleen de houder van het Toegangsbewijs en/of het Excursieticket die het Toegangsbewijs en/of het Excursieticket als eerste toont bij het betreden van Space Expo en/of de betreffende Excursie krijgt toegang. Space Expo Noordwijk mag ervan uitgaan dat de houder van dit Toegangsbewijs en/of het Excursieticket ook de rechthebbende daarop is (de Bezoeker is). Space Expo Noordwijk is ten aanzien van geldige Toegangsbewijzen en/of Excursietickets niet gehouden om de nadere controle te verrichten ten aanzien van de rechten van de houder van dit Toegangsbewijs en/of Excursieticket. Bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door Space Expo Noordwijk verstrekte Toegangsbewijs en Excursieticket.
3.5 Het Toegangsbewijs en/of het Excursieticket is geldig op een geselecteerde datum en tijdslot dat vermeld wordt op het Toegangsbewijs en/of Excursieticket. Na afronding van de betaling is het niet mogelijk van datum en tijdslot te wijzigen. Een Toegangsbewijs en/of het Excursieticket geeft geen recht op toegang tot Space Expo en/of deelname aan de betreffende excursie op een andere dag en/of tijdslot dan zoals staat vermeld op het Toegangsbewijs en/of het Excursieticket.
3.6 Alleen aanschaf bij Space Expo Noordwijk of een door haar aangewezen Derde garandeert de geldigheid van het Toegangsbewijs en/of het Excursieticket. De bewijslast ter zake de aanschaf bij Space Expo Noordwijk of een door haar aangewezen Derde rust op de Bezoeker.
3.7 Space Expo Noordwijk behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen Toegangsbewijs en/of het Excursieticket per dag, tijdslot of Bezoeker, en Bezoeker is alsdan verplicht om zich aan het door Space Expo Noordwijk gestelde maximum te houden.
3.8 Een Toegangsbewijs en/of het Excursieticket kan niet worden geruild.
>> COVID 19 – update mei 2020: zie aangepaste maatregelen op www.space-expo.nl

4. Aankoop van Toegangsbewijs en/of Excursieticket

4.1 Toegangsbewijzen kunnen vooraf worden aangeschaft via www.space-expo.nl.
4.2 Op de online aankoop van Toegangsbewijzen is geen herroepingsrecht van toepassing. Op grond van artikel 6:230p sub e van het Burgerlijk Wetboek is het herroepingsrecht uit de Wet Koop op afstand niet van toepassing op diensten op het gebied van vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien.
4.3 De Bezoeker is slechts gerechtigd om zelfstandig een Toegangsbewijs en/of Excursieticket aan te schaffen indien hij de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft bereikt. Bezoekers die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, dienen voor de aanschaf van een Toegangsbewijs en/of Excursieticket toestemming van hun ouder(s) e/of voogd te hebben.
4.4 Een Toegangsbewijs en/of Excursieticket kan bestaan uit een door of vanwege Space Expo Noordwijk verstrekt fysiek of digitaal document voorzien van een digitale code die door een scanner gelezen kan worden. De digitale code is een unieke code.
4.5 Indien het Toegangsbewijs en/of het Excursieticket via elektronische communicatie aan Bezoeker wordt verstrekt, dient Bezoeker ervoor zorg te dragen dat dit Toegangsbewijs en/of het Excursieticket via elektronische communicatie op een veilige wijze kan worden verstrekt. Indien het Toegangsbewijs en/of het Excursieticket per post aan de Bezoeker wordt verstrekt, dient de Bezoeker ervoor zorg te dragen dat dit Toegangsbewijs en/of het Excursieticket op een veilige wijze per post kan worden verstrekt.
4.6 Space Expo Noordwijk kan de vertrouwelijkheid van het verstrekte Toegangsbewijs en/of Excursieticket en de ontvangst daarvan niet garanderen. Indien het Toegangsbewijs en/of Excursieticket niet is ontvangen, is dat niet de verantwoordelijkheid van Space Expo Noordwijk. De Bezoeker dient dit uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de datum en tijdslot zoals vermeld op het Toegangsbewijs en/of het Excursieticket onder overlegging van bewijsstukken schriftelijk te melden bij Space Expo Noordwijk, zulks zodat Space Expo Noordwijk het gekochte Toegangsbewijs en/of het Excursieticket tijdig ongeldig kan maken en eventueel een nieuw Toegangsbewijs en/of het Excursieticket kan verstrekken, bij gebreke waarvan Space Expo Noordwijk het recht heeft de Bezoeker iedere de toegang/deelname te ontzeggen.
4.7 Space Expo Noordwijk of de door haar aangewezen Derde zijn gerechtigd om de Bezoeker bovenop de prijs voor het Toegangsbewijs en/of het Excursieticket een vergoeding in rekening te brengen ter dekking van de kosten gemoeid met de totstandkoming van de overeenkomst (hierna: service kosten). Servicekosten komen nimmer voor restitutie in aanmerking.

5. Verbod doorverkoop

5.1 Bezoeker is gehouden om het Toegangsbewijs en/of het Excursieticket voor zichzelf te houden en mag dit derhalve niet op enigerlei wijze aan derden doorverkopen, ter verkoop aanbieden of in het kader van commerciële doeleinden verstrekken.
5.2 Bezoeker mag zijn Toegangsbewijs en/of het Excursieticket om niet aan derden ter beschikking stellen, mits dit niet in het kader van commerciële doeleinden geschiedt en hij de aan hem als Bezoeker opgelegde verplichtingen in de deze Algemene Voorwaarden, waaronder het verbod op doorverkoop, ook oplegt aan degene aan wie hij het Toegangsbewijs en/of het Excursieticket ter beschikking stelt en garandeert jegens Space Expo Noordwijk dat deze derde(n) deze verplichtingen zal nakomen.
5.3 Een Toegangsbewijs en/of het Excursieticket dat is/wordt doorverkocht en/of voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, kan door Space Expo Noordwijk ongeldig worden gemaakt. Een ongeldig gemaakt Toegangsbewijs en/of Excursieticket geeft geen recht op toegang tot Space Expo en/of deelname aan de betreffende excursie, zonder dat Bezoeker en/of de houder recht heeft op restitutie en/of schadevergoeding.

6. Toegang Space Expo

6.1 Bezoeker is uitsluitend gerechtigd Space Expo te betreden op vertoon van een geldig Toegangsbewijs. Bezoeker is bovendien uitsluitend gerechtigd deel te nemen aan een Excursie op vertoon van een geldig Excursieticket voor de betreffende Excursie.
6.2 Bezoeker wordt de (verdere) toegang tot Space Expo ontzegd indien blijkt dat het Toegangsbewijs niet is verstrekt door Space Expo Noordwijk of een Derde.
6.3 Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs en/of het Excursieticket aan Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs en/of het Excursieticket. Bezoeker ontvangt het Toegangsbewijs en/of het Excursieticket in een dusdanige staat dat Space Expo Noordwijk daarmee op eenvoudige wijze in staat is om de echtheid/geldigheid daarvan te controleren. Bezoeker is verplicht om het Toegangsbewijs en/of het Excursieticket op eerste verzoek van Space Expo Noordwijk voorafgaand aan de betreding van Space Expo en/of deelname aan de betreffende excursie te tonen. Indien Bezoeker het Toegangsbewijs en/of het Excursieticket niet kan tonen of, bijvoorbeeld door beschadiging, niet meer op echtheid/geldigheid is te controleren, heeft Space Expo Noordwijk het recht om de Bezoeker iedere toegang/deelname te weigeren.
6.4 Bezoeker heeft geen recht op restitutie van de toegangsprijs en/of ticketprijs in geval van verlies, diefstal of beschadiging van het Toegangsbewijs en/of Excursieticket.
6.5 Space Expo Noordwijk is gerechtigd de reguliere openingstijden van Space Expo aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet) of, in het geval van een werkelijke calamiteit, aan een noodzakelijk geachte gehele of gedeeltelijke ontruiming van Space Expo. Een dergelijke aanpassing van de reguliere openingstijd geeft Bezoeker geen recht op restitutie van een eventueel betaalde toegangsprijs, excursieprijs en/of schadevergoeding.

7. Verblijf in Space Expo

7.1 Het verblijf van Bezoeker in Space Expo is voor eigen rekening en risico.
7.2 Bezoeker zal zich tijdens het verblijf in Space Expo gedragen in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, de openbare orde en overige met betrekking tot het bezoek van Space Expo geldende regels van fatsoen. Bezoeker is voorts verplicht alle redelijke aanwijzingen en instructies van Functionarissen, de brandweer, de politie en andere bevoegden op te volgen. Indien een Bezoeker naar het oordeel van de Functionaris op enigerlei wijze in strijd met deze voorschriften, normen, aanwijzingen en/of instructies handelt, kan hem of haar de verdere toegang tot Space Expo en/of deelname aan de betreffende excursie worden ontzegd, zulks zonder dat Space Expo Noordwijk tot vergoeding van enige schade zal zijn gehouden.
7.3 Space Expo Noordwijk is te allen tijde gerechtigd om een Bezoeker de toegang tot Space Expo en/of deelname aan een excursie voorgoed of voor bepaalde tijd te ontzeggen, wanneer de betreffende Bezoeker gedurende een of meer vorige bezoeken aan Space Expo en/of een andere museum:
  a) een voorwerp door (grove) schuld, bewuste roekeloosheid en/of opzet heeft beschadigd;
  b) de regels uit deze Algemene Voorwaarden heeft overtreden; of
  c) op andere wijze de vrees voor beschadiging of overtreding van de regels uit de Algemene Voorwaarden door Bezoeker bestaat.
Space Expo Noordwijk behoudt zich bovendien het recht voor de Bezoeker de (verdere) toegang tot Space Expo te ontzeggen of uit Space Expo te verwijderen, indien Space Expo Noordwijk dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde. Het besluit tot ontzegging van de toegang wordt Bezoeker onverwijld bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.
7.4 In geval van calamiteiten, bijvoorbeeld de plotselinge verdwijning van een voorwerp, een terroristische aanslag, brand of geweld van een andere orde, is Space Expo Noordwijk gerechtigd om de deuren van Space Expo per direct te sluiten en/of iedere excursie per direct te annuleren en de aanwezige Bezoekers naar buiten te leiden. Bezoeker dient in zo’n geval op eerste verzoek van een Functionaris diens medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en dergelijke, alsmede aan fouillering. De Bezoeker die zijn medewerking aan visitatie en/of fouilleren weigert, dient op eerste verzoek van een Functionaris diens identiteitsbewijs te overleggen alvorens hij Space Expo verlaat.

8. Gedragscode

8.1 Bezoeker zal op de locatie van Space Expo:
  a) geen tassen groter dan 25x25x25 cm, paraplu’s en/of andere grote objecten dragen dan wel meenemen;
  b) geen goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos verschaffen;
  c) andere bezoekers niet hinderen, daaronder wordt uitdrukkelijk, doch niet uitsluitend begrepen, dat het niet is toegestaan om andere bezoekers langdurig het zicht op tentoongestelde objecten en/of uitvoeringen te belemmeren, geluidsoverlast te veroorzaken (waaronder gebruik van mobiele telefoons en overige geluidsapparatuur) of ander ongepast gedrag te vertonen en/of zich aan diefstal of vandalisme schuldig te maken;
  d) geen (huis-)dieren meenemen, uitgezonderd in ruimten waar deze expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden)geleidehonden betreft;
  e) niet roken, uitgezonderd locaties waar dit expliciet wordt toegestaan;
  f) geen etenswaren of (alcoholische) dranken te nuttigen, uitgezonderd in het café/restaurant dan wel andere locaties waar dit expliciet wordt toegestaan;
  g) geen tentoongestelde objecten aanraken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders dan wel docenten of begeleiders dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarige(n), individuen of groepen. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het museum alleen onder begeleiding bezoeken;
  h) geen foto-, video- en filmopnamen maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en/of statieven, behoudens de voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van Space Expo Noordwijk. Gemaakte foto's, video- en filmopnamen mogen enkel voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Het gebruik van foto's, video- en filmopnamen Voor commercieel gebruik is verboden, behoudens de voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van Space Expo Noordwijk.
>> COVID-19 update mei 2020: tijdens de COVID-19 periode mogen volgens het museumprotocol van de Museumvereniging geen foto, video en filmopnames worden gemaakt in de Expo.
  i) niet tekenen of schilderen zonder de voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van Space Expo;
  j) geen beschadigingen aanrichten aan de locatie en/of goederen van Space Expo, andere bezoekers en/of overige derden. De Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die door hem of door kinderen en/of derden die onder zijn/haar toezicht staan wordt aangericht in of aan de locatie en/of goederen van Space Expo Noordwijk, andere bezoekers en/of overige derden;
  k) geen naar het oordeel van de daartoe door Space Expo Noordwijk aangewezen personen gevaarlijke en/of voor de bezoekers van Space Expo hinderlijke voorwerpen of stoffen meebrengen, op straffe van inbeslagname van deze zaken.
8.2 Ouders dan wel docenten of begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen, individuen of groepen. Zij zijn bovendien aansprakelijk voor enigerlei schade van Space Expo Noordwijk, andere bezoekers en/of overige derden voor een overtreding van door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen, individuen of groepen van het bepaalde in de dit artikel 8.

9. Restitutie

9.1 De navolgende omstandigheden leiden nimmer tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden door Space Expo Noordwijk aan Bezoeker of een eventueel recht op schadevergoeding van Bezoeker:
  a) het niet (goed) zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van Space Expo Noordwijk;
  b) het gedeeltelijk gesloten zijn van Space Expo, waaronder uitdrukkelijk, doch niet uitsluitend begrepen een gedeeltelijke sluiting van Space Expo als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
  c) overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, waaronder uitdrukkelijk, doch niet uitsluiten begrepen geluidsoverlast, ongepast gedrag (onder andere molest en vandalisme), diefstal en openbare dronkenschap;
  d) schade veroorzaakt door andere bezoekers;
  e) overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, waaronder uitdrukkelijk, doch niet uitsluitend begrepen een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
  f) overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in Space Expo.

10. Rechten van Space Expo Noordwijk

10.1 Bij overtreding door Bezoeker of een minderjarige, individu of groep die door Bezoeker is meegebracht of onder diens begeleiding staat van (één of meer van) de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden:
  a) is Bezoeker van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist; en/of
  b) is Space Expo Noordwijk gerechtigd om de (koop)overeenkomst per onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden; en/of
  c) is Space Expo Noordwijk gerechtigd om de Bezoeker en/of de derde(n) die deze Bezoeker heeft meegebracht en/of begeleidt de (verdere) toegang tot Space Expo en/of deelname aan de betreffende excursie voorgoed of voor bepaalde tijd te ontzeggen;
  d) is Space Expo Noordwijk gerechtigd om de Bezoeker en/of de derde(n) die deze Bezoeker heeft meegebracht en/of begeleidt uit Space Expo te (laten) verwijderen en verwijderd te houden.
10.2 Bezoeker of de derde(n) die deze Bezoeker heeft meegebracht en/of begeleidt heeft in geen van bovengenoemde gevallen recht op restitutie van het bedrag dat hij en/of zij voor het Toegangsbewijs en/of het Excursieticket aan Space Expo Noordwijk dan wel een Derde heeft voldaan en/of eventuele andere schadevergoeding.
10.3 Een door Space Expo Noordwijk ongeldig gemaakt Toegangsbewijs en/of Excursieticket geeft bovendien geen recht (meer) op (een latere) toegang tot Space Expo en/of deelname aan de betreffende excursie. Houders van ongeldig gemaakte Toegangsbewijzen en/of Excursietickets hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Het betreden van Space Expo en de deelname aan excursies, geschiedt door de Bezoeker geheel voor eigen rekening en risico. Space Expo is derhalve niet aansprakelijk voor schade ontstaan door genoemd betreden of deelnemen, waaronder schade door gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen en/of letsel, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Space Expo Noordwijk of haar leidinggevende personen.
11.2 Space Expo Noordwijk is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Bezoeker lijdt die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Space Expo Noodwijk of haar leidinggevende personen. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking de directe schade waartegen Space Expo Noordwijk is verzekerd en in dat geval slechts tot het bedrag dat door de verzekeraar in het betreffende geval wordt vergoed.
11.3 In geval van schade door lichamelijk letsel of overlijden zal de totale aansprakelijkheid van Space Expo Noordwijk in geen geval meer bedragen dan de onder lid 2 van dit artikel 11 beschreven schadevergoedingsregeling.
11.4 Aansprakelijkheid van Space Expo voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst c.q. loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten.

12. Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken voorzien of niet voorzien, waarop Space Expo Noordwijk geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Space Expo Noordwijk niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder meer wordt onder overmacht verstaan: overlast, ongemak en/of onrechtmatige handelingen veroorzaakt door derden (waaronder andere Bezoekers), door onderhoudswerkzaamheden, door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten en/of door de aanwezigheid van het vrije zicht benemende personen en/of voorwerpen. In geval van overmacht bestaat geen recht op restitutie en/of schadevergoeding.
12.2 Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woord, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte, stakingen, brand, pandemie, epidemie, overheidsmaatregelen, (terroristische)aanslagen, oorlog, revolutie, uitzonderlijke weersomstandigheden of natuurverschijnselen etc. heeft Space Expo Noordwijk het recht de geldigheidsdatum op het Toegangsbewijs en/of het Excursieticket te verschuiven naar een latere datum of het Toegangsbewijs en/of het Excursieticket te annuleren.
12.3 Indien het Toegangsbewijs en/of Excursieticket door Space Expo Noordwijk wordt geannuleerd voordat Bezoeker Space Expo heeft betreden en/of aan de betreffende excursie heeft deelgenomen, zal Space Expo Noordwijk uitsluitend verplicht zijn aan Bezoeker de vergoeding te restitueren die Space Expo Noordwijk heeft vermeld op het Toegangsbewijs en/of het Excursieticket, of bij gebreke daarvan de vergoeding welke Bezoeker aan Space Expo Noordwijk of een Derde heeft betaald. Indien het Toegangsbewijs en/of Excursieticket door Space Expo Noordwijk wordt geannuleerd, nadat Bezoeker Space Expo reeds heeft betreden maar nog niet heeft verlaten en/of aan de excursie reeds heeft deelgenomen maar de nog niet heeft afgerond, zal Space Expo Noordwijk slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar nader vast te stellen gedeelte van de vergoeding die staat vermeld op het Toegangsbewijs en/of het Excursieticket, of bij gebreke daarvan de vergoeding welke Bezoeker aan Space Expo Noordwijk of een Derde heeft betaald. Restitutie vindt plaats na datum annulering binnen twaalf weken nadat de Bezoeker een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs en/of Excursieticket aan Space Expo Noordwijk heeft overhandigd. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de Bezoeker aanspraak maken op (vervangende) toegang tot Space Expo en/of een andere excursie, indien zulks niet door Space Expo Noordwijk is aangeboden.
12.4 Indien de geldigheidsdatum op het Toegangsbewijs en/of het Excursieticket als gevolg van of in verband met overmacht door Space Expo Noordwijk wordt verschoven naar een andere datum, blijft het Toegangsbewijs en/of het Excursieticket geldig voor de nieuwe datum. Als de Bezoeker Space Expo op deze datum niet kan of wil bezoeken en/of op deze datum niet kan of wil deelnemen aan de betreffende Excursie, dan is de Bezoeker gerechtigd zijn Toegangsbewijs en/of Excursieticket in te leveren bij Space Expo Noordwijk. Indien Bezoeker binnen vier weken na bekendmaking van de nieuwe datum, doch te allen tijde uiterlijk voordat de nieuwe datum is aangevangen, een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs en/of het Excursieticket aan Space Expo Noordwijk heeft overhandigd, heeft Bezoeker recht op restitutie van de vergoeding welke op het Toegangsbewijs en/of Excursieticket staat vermeld, of bij gebreke daarvan de vergoeding welke de Bezoeker aan Space Expo Noordwijk dan wel een Derde heeft betaald. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Restitutie vindt plaats binnen twaalf weken nadat de Bezoeker een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs en/of Excursieticket aan Space Expo Noordwijk heeft overhandigd.

13. Gebruik garderobe

13.1 Indien Space Expo Noordwijk een bewaakte garderobe ter beschikking stelt, heeft Space Expo Noordwijk het recht afgifte van voorwerpen in de garderobe te weigeren, waaronder objecten van een naar de oordeel van Space Expo Noordwijk te grote omvang. In beginsel worden alleen jassen, sjaals, tassen, hoeden, mutsen, helmen en paraplu’s voor afgifte in bewaarneming geaccepteerd. Met uitsluiting van tassen, mogen zich in de voorwerpen die aan Space Expo Noordwijk ter bewaarneming worden gegeven geen voorwerpen bevinden. Space Expo Noordwijk is niet aansprakelijk voor eventuele vermissing van of schade aan voorwerpen die zich toch in deze voorwerpen mochten bevinden.
13.2 Per afgegeven voorwerp wordt één ontvangstbewijs verstrekt. Teruggave van voorwerpen geschiedt uitsluitend tegen overhandiging van dit ontvangstbewijs.
13.3 Space Expo Noordwijk wil geen overeenkomst van bewaarneming aangaan voor voorwerpen (inclusief hun inhoud) met een (totaal)waarde hoger dan € 150,--. Voorwerpen (inclusief hun inhoud) met een (totaal)waarde hoger dan € 150,-- mogen niet bij de garderobe worden afgegeven. Degene die gebruik maakt van de garderobe garandeert dat de waarde van een af te geven voorwerp (inclusief diens inhoud) niet hoger is dan € 150,-- en kan en zal Space Expo Noordwijk niet aansprakelijk stellen ter zake vermissing of beschadiging daarvan voor een bedrag hoger dan € 150,--.
13.4 De aansprakelijkheid van Space Expo Noordwijk is te allen tijde beperkt tot € 150,-- voor elk bij de garderobe afgegeven voorwerp (inclusief diens inhoud). Space Expo Noordwijk is niet aansprakelijk voor andere (indirecte- of gevolg)schade, dan de directe schade aan of in verband met de vermissing van een correct afgegeven voorwerp waarvoor Bezoeker een ontvangstbewijs aan Space Expo Noordwijk kan overhandigen.
13.5 De Bezoeker die een voorwerp afgeeft bij de garderobe, vrijwaart Space Expo Noordwijk voor eventuele aanspraken van derden aangaande door hen geleden schade die is veroorzaakt door de (inhoud van) het afgegeven voorwerp.
13.6 De Bezoeker is verplicht bij de garderobe afgegeven voorwerpen bij Space Expo Noordwijk af te halen, zulks voordat hij Space Expo verlaat, bij gebreke waarvan Space Expo Noordwijk het recht heeft geen teruggave te doen. Iedere overeenkomst van bewaarneming eindigt op het tijdstip waarop Space Expo tot sluiting overgaat zulks op de dag waarop de voorwerpen aan Space Expo Noordwijk in bewaring zijn gegeven.

14. Gevonden voorwerpen

14.1 Door Bezoeker in Space Expo gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij een Functionaris of bij de kassa van Space Expo Noordwijk.
14.2 Space Expo Noordwijk zal gevonden voorwerpen in bewaring nemen, dan wel het gevonden voorwerp in bewaring geven aan de Gemeente Noordwijk of een andere derde.
14.3 Indien de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich bij Space Expo Noordwijk meldt, heeft deze de keuze om het betreffende voorwerp op de locatie waar deze zich bevindt af te halen of om het betreffende voorwerp zich onder rembours toe te laten zenden. De verzending van het gevonden voorwerp komt voor rekening en risico van de vermeende eigenaar. In beide gevallen dient de vermeende eigenaar zich deugdelijk te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van Space Expo Noordwijk over de status van de vermeende eigenaar, is Space Expo Noordwijk gerechtigd een eigendomsbewijs te verlangen.

15. Privacy

15.1 Space Expo Noordwijk en/of een door haar aangewezen derde verwerkt persoonsgegevens, waaronder de naam, het adres en de woonplaats van Bezoekers en eventueel klikgedrag van de bezoekers van haar website(s ), zulks steeds conform haar privacy statement en in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving.

16. Klachtenregeling

16.1 In geval van klachten kan de Bezoeker deze kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@space-expo.nl. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen Bezoeker en Space Expo Noordwijk dienen Space Expo Noordwijk binnen acht (8) weken nadat uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden te bereiken. Space Expo Noordwijk heeft het recht om klachten die na deze termijn worden ingediend niet in behandeling te nemen.
16.2 Wordt een klacht in behandeling genomen, dan zal de klacht van de Bezoeker worden onderzocht en schriftelijk of telefonisch worden beantwoord.

17. Overige voorwaarden en toepasselijk recht

17.1 De toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van Space Expo Noordwijk.
17.2 Op deze Algemene Voorwaarden en op de overeenkomst tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit de overeenkomst tussen Partijen voortvloeien worden – voor zover zulks dwingendrechtelijk is toegestaan – voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. Space Expo Noordwijk is steeds gerechtigd het geschil voor te leggen aan een andere rechtbank die op grond van de wet bevoegd is